Νέα Έκδοση 5.2

DelSurvey Calc

Το DelSurveyCalc είναι το υπολογιστικό υποπρόγραμμα του DelSurvey. Οι δυνατότητες του DelSurvey Calc αναλύονται με λεπτομέρεια παρακάτω:

1.    Δημιουργία Project εργασίας για κάθε τοπογραφική εργασία αποθηκεύοντας τις παρατηρήσεις καθώς και αρχείο ιστορικού της εργασίας (log files).

2.    Επεξεργαστής αρχείων παρατηρήσεων που εμφανίζει τις μετρήσεις του καταγραφικού σε πινακοποιημένη μορφή για την εύκολη επεξεργασία τους.

3.    Δυνατότητα μετατροπής των παρατηρήσεων από οποιοδήποτε καταγραφικό οργάνου σε μορφή DelSurvey με ανάπτυξη ειδικού λογισμικού για την εκμετάλλευση και των παλαιοτέρων μετρήσεων.

4.    Έλεγχος των παρατηρήσεων πεδίου (πριν την επίλυση) μέσω της εφαρμογής DelReviewer για τον εντοπισμό τυχαίων ή συστηματικών σφαλμάτων και προσδιορισμό της ακρίβειας των μετρήσεων (γωνιών και μηκών).

5.    Επίλυση ταχυμετρικών σημείων με ανάπτυξη «έξυπνου» αλγορίθμου για την επίλυση των σημείων ταυτόχρονα από σταθερά σημεία (Όδευσης, GPS κ.α.) ή ταχυμετρικά σημεία ή με συνδυασμό όλων.

6.    Εκτελεί έλεγχο των επιλύσεων για τον εντοπισμό συστηματικών ή τυχαίων σφαλμάτων παρατηρήσεων στο πεδίο με υπόδειξη διόρθωσης αυτών.

7.    Επίλυση πολλαπλής εμπροσθοτομίας, οπισθοτομίας και προσδιορισμός γωνιών με μετρήσεις γωνιών σε περιόδους.

8.    Επίλυση όλων των μορφών οδεύσεων με δυνατότητα διαχωρισμού (γραφικά ή πληκτρολογώντας τις κορυφές της όδευσης) του αρχείου παρατηρήσεων του οργάνου σε παρατηρήσεις όδευσης και παρατηρήσεις ταχυμετρικών σημείων και ταυτόχρονη επίλυση αυτών.

9.    Δυνατότητα συνόρθωσης δικτύων οριζοντιογραφικών και υψομετρικών καθώς και συνόρθωση δικτύου με μετρήσεις GPS. Δυνατότητα συνόρθωσης πολλαπλών οδεύσεων και πολυγωνικών κόμβων.

10.  Συνόρθωση πολλαπλής οπισθοτομίας και εμπροσθοτομίας.

11.  Μετατροπές συντεταγμένων από γεωγραφικές (φ,λ) σε προβολικές σε οποιοδήποτε σύστημα συντεταγμένων (hatt,ΕΓΣΑ87,ΗTRS07,ΕΜΠ 3ον, WGS84 κ.α.)

12.  Μετασχηματισμοί από ένα προβολικό σύστημα σε ένα άλλο όπως από Hatt σε ΕΓΣΑ87 και αντίστροφα με συντελεστές, από Hatt σε Hatt (με άλλο κέντρο) κ.α.

13.  Μετασχηματισμοί συντεταγμένων με εφαρμογή μοντέλου μετασχηματισμού που έχει προσδιορισθεί από εμάς κατά περίπτωση (π.χ. μετασχηματισμός 2ου βαθμού που έχει επιλυθεί από την εφαρμογή «Μετασχηματισμοί» για ομόλογα σημεία μεταξύ δύο προβολικών συστημάτων.

14.  Επιλύει προβλήματα ανωτέρας γεωδαισίας όπως μεταφορά γεωγραφικών συν-νων (με διάφορους μεθόδους π.χ. vicenty κ.α.), αναγωγή μηκών, μετατροπές συντεταγμένων, μεμονωμένων σημείων ή αρχεία με σημεία, γεωγραφικών (φ,λ) και προβολικών (χ,y) συν-νων από ένα γεωδαιτικό Datum σε ένα άλλο μέσω 7παραμετρικού μετασχηματισμού ή Molodensky.

15.  Δυνατότητα εκτέλεσης μετασχηματισμών, ομοιότητας, αφινικού, πολυωνυμικού 2ου βαθμού και  7παραμετρικού με δυνατότητα εισαγωγής των μοντέλων στις εφαρμογές προβολικών μετασχηματισμών και μετασχηματισμοί συντεταγμένων μέσω Datum.

16.  Καθορισμός ιδιοτήτων των σημείων αποτύπωσης (π.χ. ταχυμετρικά, τριγωνομετρικά, στάσεις, κ.α) και εισαγωγή αυτών στο Autocad μέσω της εφαρμογής DelSurveyCad με αυτόματη αναπαράσταση του κατάλληλου συμβόλου του σημείου το οποίο καθορίζουμε εμείς.

17.  Διαθέτει επεξεργαστή αρχείων TEXT (TextPad) που μπορεί να επεξεργάζεται οποιοδήποτε ASCII αρχείο παρατηρήσεων-συντεταγμένων.

18.  Ανάγνωση αρχείων ASCII παρατηρήσεων ή συντεταγμένων με οποιαδήποτε γραμμογράφηση (π.χ. διαχωρισμένα με κόμμα, με διάστημα, με άνω κάτω τελεία κ.α.)

19.  Οπτικοποίηση όλων των παρατηρήσεων μέσω του MapViewer που διαθέτει για τον οπτικό έλεγχο των σκοπεύσεων-παρατηρήσεων και την γραφική απεικόνιση της επίλυσης.

20. Με τη νέα εφαρμογή DelGeoid το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί τοπικά μοντέλα αποχής του γεωειδούς και να μετατρέπει τα γεωμετρικά υψόμετρα σε ορθομετρικά και αντίστροφα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοπικής βελτίωσης του παγκόσμιου μοντέλου αποχής του γεωειδούς EGM 2008.

21. Δυνατότητα προγραμματισμού πτήσης UAVs και εισαγωγή του στο Autocad με τα εικονοκέντρα λήψεων και τα περιγράμματα των Α/φιων (foot print)

Δείτε σχετικό video με τις δυνατότητες του προγράμματος: Description: G:\Takis\DelSurvey_New_Site4\Video_Icon.jpg